Podsumowanie konkursu "Pocztówka dla powiatu"

W dniu 5 maja 2014 r. W Osadzie Leśnej Barbarka odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pn. „Pocztówka dla powiatu”.
 W konkursie wzięło udział 1240 osób z pięciu kategorii wiekowych:
uczniowie klas I – III – 465 osób
uczniowie klas IV – VI – 504 osób
uczniowie szkół gimnazjalnych- 186 osób
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (do 17 roku życia) – 46 osób
uczestnicy powyżej 18 roku życia – 29 osób
Jury konkursu w składzie: Kamil Snochowski – grafik komputerowy, Andrzej Iciek - grafik komputer,
Małgorzata Wojnowska-Sobecka - artysta plastyk wyłoniło spośród uczestników 25 laureatów konkursu. Ponadto jury wyróżniło specjalnie 19 prac z 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, które wydane zostały w formie pocztówek. Pocztówki otrzymali laureaci konkursu oraz przekazane zostaną do starostw powiatowych, gmin, starostw, gmin, domów kultury, szkół, a także informacji turystycznych.
W czasie podsumowania konkursu, na które zaproszeni zostały nagrodzone osoby wraz z ich opiekunami obyła się prezentacja nagrodzonych prac wraz z ich omówieniem przez jury oraz uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek „Orła Natury 2000” i dyplomów dla uczestników, a także podziękowań dla ich opiekunów. Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej nagrodzeni zostali cennymi nagrodami rzeczowymi: aparatami cyfrowymi lub tabletami, pozostali laureaci otrzymali albumy przyrodnicze.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy za udział w podsumowaniu!

Laureaci konkursu na plakat!!!

Jury konkursu w składzie Małgorzata Wojnowska - Sobecka- artysta plastyk, Kamil Snochowski- grafik komputerowy, Andrzej Iciek- grafik komputerowy, ocenili prace nadesłane do konkursu i wyłonili następujących laureatów konkursu:

Kategoria wiekowa uczniowie klas I-III szkoły podstawowe

1 miejsce – Hanna Zygmańska, Gminne Centrum Kultury w Łochowie
2 miejsce – Józef Błaszkowski, Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu
3 miejsce – Fatima Alsayed Omar, Zespół Szkół w Górsku
Wyróżnienia:
Urszula Moraczewska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi
Oliwa Raniszewska, Szkoła Podstawowa nr 7 w Świeciu

Kategoria wiekowa uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowe

1 miejsce – Weronika Siemiątkowska, Galeria Autorska Gaj Grębocin
2 miejsce – Agata Gurgul, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza“ w Toruniu
3 miejsce – Martyna Woszczyna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza“ w Toruniu
Wyróżnienia:

Zofia Kolińska, Zespół Szkół w Występie
Damian Jaskulski, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

Kategoria wiekowa uczniowie szkół gimnazjalnych

1 miejsce – Natalia Rogozińska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza“ w Toruniu
2 miejsce ex aequo–Natalia Lewandowska, Zespół Szkół w Stawkach
2 miejsce  ex aequo– Oliwia Sudoł, Zespół Szkół w Obrowie
Wyróżnienia:

Wiktoria Gierej - Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza“ w Toruniu
Mateusz Gałkowski – Zespół Szkół Miejskich w Rypinie
Weronika Skreczko - Galeria Autorska Gaj Grębocin

Kategoria wiekowa uczniowie  klasy ponadgimnazjalnych ( do 17 roku życia)

1 miejsce – Zofia Kowalska, I LO w Toruniu
2 miejsce –Balbina Bochużyńska, I LO w Toruniu
3 miejsce – Zuzanna Różek, II LO w Świeciu
Wyróżnienia:

Martyna Jenziołowska, ZSP Kobylniki

Kategoria wiekowa uczestnicy powyżej 18 roku życia

1 miejsce – Magdalena Dobrosielska- Jankowska, Brodnica
2 miejsce – Agnieszka Burak, Czernikowo
3 miejsce – Kamila Szałucka, Toruń
Wyróżnienia:

Dominika Giezek, Bydgoszcz
Aleksandra Peplińska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi

 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy ich wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 5 maja 2014 r. o godz. 13.00 w Osadzie Leśnej Barbarka. 

Laureaci konkursu (zdobywcy pierwszych trzech miejsc  oraz wyróżnieni) otrzymają pamiątkowe statuetki Orła Natury 2000. Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej nagrodzenia zostaną nagrodami rzeczowymi.

Lista prac wybranych przez jury do druku w formie pocztówek dla powiatu:

1. Powiat Aleksandrowski – Ewelina Puchalska, SP w Służewie,
2. Powiat Brodnicki – Nicol Łapińska, SP w Nieżywięciu,
3. Powiat Bydgoski- Hanna Zygmańska, Gminne Centrum Kultury w Łochowie
4. Powiat Chełmiński - Weronika Pyłka, SP w Starogrodzie
5. Powiat Golubsko-Dobrzyński- Maja Onak, SP w Pluskowęsach
6. Powiat Grudziadzki- Joanna Laskowska, ZSZ w Grudziądzu,
7. Powiat Inowrocławski – Martyna Jenziołowska, ZSP w Kobylnikach
8. Powiat Lipnowski – Aneta Sumowska, SP w Jastrzębiu,
9. Powiat Mogileński – Monika Nowicka, Gimnazjum w Mogilnie
10. Powiat Nakielski – Zofia Kolińska, ZS w Występie,
11. Powiat Radziejowski- Alicja Pietrzykowska , SP w Dębołęce
12. Powiat Rypiński – Mateusz Gałkowski, ZSM w Rypinie
13. Powiat Sępoleński- Julia Bzdok, SP w Zakrzewku
14. Powiat Świecki – Oliwia Raniszewska, SP nr 7 w Świeciu
15. Powiat Toruń - Balbina Bochużyńska, I LO Toruń
16. Powiat Toruński – Weronika Siemiątkowska, Galeria Autorska Gaj Grębocin
17. Powiat Tucholski - Urszula Moraczewska , SP nr 5 w Tucholi
18. Powiat Włocławski- Kacper Rakowski, Gimanzjum w Lubaniu
19. Powiat Żniński – Eliza Napierała, ZSP nr 5 w Inowrocławiu

Każda z 19-stu wymienonych powyżej prac wydana zostanie w formie pocztówki w ilości 1000 egzemplarzy. Pocztówki przekazane zostaną przekazane do starostw, gmin, domów kultury, szkół, placówek informacji turystycznych.Będą wydawane także w czasie wyjazdów Tiliobusa- mobilnego stanowiska edukacyjnego.

Jeszcze raz gratulujemy autorom wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!!!

UWAGA! Zmiany w terminarzu konkursu na plakat

Informujemy, iż w związku z licznymi prośbami od nauczycieli oraz faktem, iż większość prac do konkursu dotarła do nas w ostatnich dniach naboru prac i że prace wysłane pocztą przed 10 marca  cały czas do nas spływają organizatorzy konkursu zdecydowali, iż ostateczny termin nadsyłania prac przesunięty został do 20 marca 2014 r.  Ponieważ do konkursu zgłoszono bardzo dużo prac przesunięty został także termin oceny prac przez jury - wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej projektu 14 kwietnia 2014 r., a uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród odbędzie się 5 maja 2014 r. w Osadzie Leśnej Barbarka.

Regulamin konkursu na plakat wraz z promocyjnym hasłem ukazujący atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszarów objętych programem Natura 2000

1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia”.
2.Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Człowiek, środowisko, integracja.
  Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie
  województwa kujawsko – pomorskiego”.
3.Biuro konkursu: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń,
  tel. (056) 657 60 85,
4.Konkurs ma charakter otwarty obejmuje mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.
  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, S. „Tilia”
5.Celem konkursu jest:
        a. propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa,
        b. zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej,
        c. poznanie zasobów przyrodniczych województwa kujawsko – pomorskiego, w tym
             przede wszystkim obszarów Natura 2000,
        d. edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody i zjawisk ekologicznych,
        e. ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury województwa kujawsko –
            pomorskiego,
        f. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i
           młodzieży szkolnej,
6.Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach wiekowych:
          - uczniowie klas I – III,
          - uczniowie klas IV – VI,
          - uczniowie szkół gimnazjalnych
          - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (do 17 roku życia),
          - uczestnicy powyżej 18 roku życia.
7.Zakres tematyczny konkursu:
    - ukazanie atrakcji przyrodniczych i kulturowych obszarów objętych programem Natura
    2000 położonych blisko miejsca zamieszkania autora pracy. Informacje o obszarach objętych
   programem Natura 2000 znaleźć można na stronie www.naszanatura2000.pl.
8.Warunki zgłoszenia pracy:
          a. Prace należy wykonać indywidualnie.
          b. Osoba może zgłosić tylko 1 pracę.
          c. Praca powinna mieć charakter pocztówki z widocznym hasłem.
              Prace nie posiadające hasła nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury konkursu.
          d. Maksymalny format pracy A3.
          e. Na odwrocie praca powinna być czytelnie i trwale podpisana.
          f. Do pracy załączona powinna „być karta zgłoszenia do konkursu”, która pobrać
              można na stronie projektu www.naszanatura2000.pl w zakładce „konkurs”
          g. Technika pracy dowolna z wyłączeniem kolażu. Dopuszczalne wykonanie pracy za pomocą
              grafiki komputerowej.
9.Kryteria oceny:
          a. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem, czytelność, jasność przekazu)
          b. estetyka (kompozycja) 
          c. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)
10.Konkurs ma strukturę wieloetapową
           a. I etap – nadsyłanie prac do konkursu do 10.03.2014 r.
           b. II etap – ocena prac przez jury konkursu do14.03.2014 r.
           c.  III etap – podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród –28.03.2014 r.
11.W wyniku pracy jury w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana 1 nagroda główna (kompaktowe, cyfrowe aparaty fotograficzne lub tablety) oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród.
12.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie nagradzane.
13.Wraz z pracą należy złożyć wypełniony formularz zgłoszenia - jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.
14.Prace wraz z kartą zgłoszenia można przywieźć osobiście do siedziby biura konkursu, przysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub w przypadku plakatu wykonanego za pomocą grafiki komputerowej przesłać elektronicznie na adres tilia@tilia.org.pl.
15.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
   a. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone,
   b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji – prace i dane autorów będą publikowane wyłącznie w powiązaniu z konkursem.
      Wybrane prace po 1 z każdego powiatu województwa kujawsko – pomorskiego (niezależnie od przyznanych nagród) zostaną wydane w formie pocztówek i przekazane do starostw, gmin, domów kultury, szkół  a także informacji turystycznych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji prac w związku z ich dostosowaniem do druku.
17.Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
18.Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Pamiętaj!
1.Nie umieszczaj zbyt wiele tekstu. Tekst ogranicz do hasła.
2.Postaraj się, aby zamieszczone hasło było wyraźne i łatwe do odczytania.
3.W przypadku ewentualnej wygranej Twoja praca może zostać wydrukowana w
  formie pocztówki. Planując plakat pamiętaj o zachowaniu charakteru pocztówkowego co
  znacznie ułatwi pracę grafikom.
4.Postaraj się, aby środki artystyczne użyte do tworzenia plakatu były praktyczne i trwałe, tzn. nie
  rozmazywały się oraz nie obsypywały.
5.Nie przekraczaj formatu A3. Optymalny format to A4.
6.Baw się kolorami, pamiętaj, że celem plakatu jest przykucie uwagi jak największej liczby odbiorców.

W celu pobrania regulaminu konkursu i karty zgłoszenia, plakatu- kliknij tutaj

KONKURSY ZAKOŃCZONE

Regulamin konkursu na nowy tekst piosenki opiewający program Natura 2000 w województwie kujawsko – pomorskim

1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia” przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
2. Konkurs jest dodatkowym działaniem realizowanym podczas projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

3. Biuro konkursu: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85.
4. Konkurs ma charakter otwarty dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce oraz S. „Tilia”
6. Celem konkursu jest:
a. propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa,

b. zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej,

c. poznanie zasobów przyrodniczych województwa kujawsko – pomorskiego, w tym przede

wszystkim obszarów Natura 2000,

d. ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury województwa kujawsko – pomorskiego,

e. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży

szkolnej,

7. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy I – III, IV – VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego.

8. W każdej z 4 kategorii wiekowych (klasy I – III, IV – VI, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne) wybrana zostanie 1 najlepsza praca, a następnie z tej puli zostanie wyłoniony 1 zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną.

9. Warunki zgłoszenia pracy:
a. Prace powinny być wykonane grupowo przez uczniów jednej klasy.

Prace wykonane indywidualnie nie będą brane pod uwagę.
b. Każda klasa może zgłosić tylko jeden tekst piosenki.

c. Piosenka powinna składać się z przynajmniej 2 zwrotek i 2 refrenów.

d. Do tekstu piosenki załączona powinna „być karta zgłoszenia do konkursu”, którą pobrać

można na stronie projektu www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu

e. Prace wraz z kartą zgłoszenia można przywieźć osobiście do siedziby biura konkursu, przysłać

pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać elektronicznie na adres tilia@tilia.org.pl

10. Kryteria oceny:
a. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem, czytelność, jasność przekazu)
b. estetyka (kompozycja)
c. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)

d. dopasowanie tekstu do istniejącej linii melodycznej.

11. Piosenkę Zespołu SOFA, do melodii której należy stworzyć nowy tekst, można odsłuchać na stronie www.naszanatura2000.pl.

12. Konkurs ma strukturę wieloetapową:
a. I etap – nadsyłanie prac do konkursu do 13.12.2013 r.
b. II etap – ocena prac przez jury konkursu od 16 do18.12.2013 r.
c.  III etap – rozstrzygniecie konkursu, podanie wyników na stronie internetowej 20.12.2013 r.
13. W wyniku pracy jury, zwycięskiej klasie przyznana zostanie nagroda główna w postaci bezpłatnego, dwudniowego pobytu w Szkole Leśnej na Barbarce oraz gadżety (magnesy, torby, gry memo, ołówki, poradniki, komiksy z kolorowankami) o Naturze 2000.

W ramach pobytu przewidziana jest organizacja 4 dwugodzinnych, bezpłatnych zajęć edukacyjnych oraz 1 bezpłatny nocleg w Bazie Noclegowej na Barbarce. Wyżywienie oraz koszty transportu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. Termin wyjazdu zostanie ustalony indywidualnie z wychowawcą zwycięskiej klasy.

14. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie dotąd nie nagradzane.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone,
b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji – prace i dane autorów będą publikowane wyłącznie w powiązaniu z konkursem.

16. Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
17. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.