Natura 2000 – szansa czy problem dla społeczeństwa?

Natura 2000 to program ochrony przyrody który swoim zasięgiem obejmuje znaczną powierzchnię naszego kraju. co więcej prognozuje się dalszy wzrost powierzchni kraju objętej tą formą ochrony przyrody. Wiele osób mieszka więc na obszarach chronionych w ramach Natury 2000 lub w ich pobliżu. To czy przyroda będzie należycie chroniona na tych obszarach zależy w dużej mierze od mieszkańców danego terenu, głównie od sposobu gospodarowania i użytkowania gruntów.

Tu pojawia się pytanie czy dla osób zamieszkujących takie miejsca obszary Natura 2000 są dodatkowym atutem i szansą do wykorzystania czy przeciwnie ograniczają w jakiś sposób żyjące tam osoby?   Natura 2000 jako stosunkowo nowa forma ochrony budzi wiele obaw i niepokojów. Rozszerzaniu terenów chronionych  temu stoi na przeszkodzie niejednokrotnie opór mieszkańców danego terenu, którzy sprzeciwiają się wyznaczaniu terenów chronionych w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Większość obaw dotyczy ograniczenia na danych terenach możliwości prowadzenia inwestycji, boją się również spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w regionie. Czy obawy te znajdują swoje odbicie w rzeczywistości? Czy mieszkanie na terenach chronionych w ramach Natury 2000 lub terenach przyległych rzeczywiście może być problematyczne czy przeciwnie niesie ze sobą nowe szanse i wyzwania? Dodatkowym problemem są różnorodne, często sprzeczne ze sobą informacje jaki można znaleźć w mediach na temat Natury 2000.