Co mówi prawo na temat możliwości prowadzenia inwestycji na terenach Natury 2000?

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na terenach chronionych w ramach Natury 2000 istnieje możliwość realizacji inwestycji, które nie szkodzą w znaczący sposób przedmiotowi ochrony, dla którego został wyznaczony teren Natura 2000. Zgodnie z art. 34 tej ustawy, nawet ta wytyczna może zostać zawieszona, o ile realizowane przedsięwzięcia "wynikają z przesłanek nadrzędnego interesu publicznego, udokumentowany zostanie brak rozwiązań alternatywnych oraz zapewni się wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000”.

Istnieje wiec możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na terenach chronionych Naturą 2000. Faktem jest jednak, że niektóre projekty których realizacja może pogorszyć właściwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, nie mogą zostać zrealizowane. Niektóre inwestycje są możliwe do przeprowadzenia dopiero po modyfikacji. W innych przypadkach zdarza się, że inwestor musi zrekompensować szkody, które wyrządził środowisku.

Każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny sposób oddziaływać na cenne przyrodniczo obszary wchodzące w skład sieci, musi być poddany ocenie ze względu na jego oddziaływania, cele i przedmiot ochrony oraz integralność tych obszarów.