Działalność gospodarcza na terenach Natura 2000 - przedsiębiorcy

Natura 2000 drogą do zrównoważonego rozwoju

W odróżnieniu od obszarów ściśle chronionych, takich jak rezerwaty przyrody na obszarze Natura 2000 nie ma z góry narzuconych zakazów. Projekty są rozpatrywane indywidualnie. Każde planowane  przedsięwzięcie badane jest pod kątem tego, czy wywiera ono znaczący wpływ na środowisko czy też nie. Elementy te pozwalają na wybór optymalnego dla środowiska rozwiązania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Umożliwia to zachowanie różnorodności biologicznej i bogactwa przyrodniczego. Oprócz standardowej działalności gospodarczej nie wywierającej większego wpływu na środowisko, obszary Natura 2000 są szczególnie korzystnym terenem do prowadzenia działań takich jak:

•Rolnictwo ekologiczne

•Rolnictwo biodynamiczne

•Agroturystyka

•Turystyka kwalifikowana np. turystyka piesza, turystyka rowerowa, konna

•Turystyka kulinarna

•Edukacja ekologiczna, zielone szkoły, zloty młodzieży szkolnej, studenckiej

•Rozwój rzemiosła artystycznego

•Zachowanie ginących zawodów (hafciarstwo, garncarstwo, kowalstwo i inne)

•Rozwój usług (hotelarstwo, gastronomia, transport, wypożyczanie sprzętu  turystycznego i inne

•Promocja regionu za pomocą silnej europejskiej marki jaka jest Natura 2000

•Wypromowanie własnych regionalnych produktów

•Organizacja cyklicznych tematycznych imprez plenerowych

•Zdobycie dofinansowania na realizację projektów i programów poprawiających stan

infrastruktury (kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, kotłownie na biomasę, programy

edukacyjne i szkoleniowe, konkursy itp.)