Informacja o środowisku

Podstawą udziału społeczeństwa w ochronie przyrody jest udzielanie obywatelom rzetelnej informacji na temat stanu środowiska
Podstawy prawne dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
- Konstytucja R.P. (art. 74 ust. 3): Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Art. 4 i 8.) Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą.
Jakie informacje o środowisku można uzyskać?
Udostępnieniu podlegają informacje dotyczące:
1) stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
2) emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska
3) środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska,
4) raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
5) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań,
6) stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych
Kto udziela informacji o środowisku?
Organy administracji, które są w ich posiadaniu czyli:
•    wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
•    starosta;
•    sejmik województwa;
•    marszałek województwa;
•    wojewoda;
•    minister właściwy do spraw środowiska;
•    Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
•    regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Jak uzyskać informację o środowisku?
Informacje te są upubliczniane za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego przez każdy organ administracji na swojej oficjalnej stronie internetowej. BIP nie zawiera jednak treści dokumentów, a jedynie informacje o tym gdzie są dostępne dokumenty (w jakim urzędzie, w jakich godzinach itp.) W celu dotarcia do dokumentu konieczne jest złożenie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku.