Jak ocenić czy dane przedsięwzięcie może szkodliwie oddziaływać na przedmiot ochrony na terenie Natury 2000?

 

Inwestorzy chcący realizować przedsięwzięcia na obszarach Natura 2000 powinni w miarę możliwości poszukiwać informacji, które pozwolą im określić, czy w miejscu lub pobliżu planowanej inwestycji znajdują się siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, a także gatunki, dla których ochrony został wyznaczony dany obszar Natura 2000. Planując przedsięwzięcie wskazana jest ścisła współpraca projektantów, inwestorów i przyrodników.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że dana inwestycja może mieć znaczący negatywny wpływ na gatunki i siedliska objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000, wtedy obowiązkowe jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko według zasad określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Informacje i narzędzia, które umożliwiają wydanie decyzji o negatywnym wpływie planowanej inwestycji są określane w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Czy działania gospodarcze na terenie Natura 2000 wymagają działań kompensacyjnych?

Działania kompensacyjne są niezbędne jedynie wtedy, gdy ewidentnie niszczona jest przyroda. Prowadząc inwestycję na terenie Natura 2000 należy dążyć do zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i poszukiwać najkorzystniejszego dla danego obszaru wariantu inwestycji. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy nie ma możliwości zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko i wtedy konieczne jest zastosowanie działań kompensacyjnych, których celem jest zrównoważenie strat w siedliskach przyrodniczych lub populacjach gatunków roślin lub zwierząt.