Jak uzyskać informację o środowisku?

Kto udziela informacji o środowisku?

Organy administracji, które są w ich posiadaniu czyli:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
 • starosta;
 • sejmik województwa;
 • marszałek województwa;
 • wojewoda;
 • minister właściwy do spraw środowiska;
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Informacje te są upubliczniane za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego przez każdy organ administracji na swojej oficjalnej stronie internetowej. BIP nie zawiera jednak treści dokumentów, a jedynie informacje o tym gdzie są dostępne dokumenty (w jakim urzędzie, w jakich godzinach itp.) W celu dotarcia do dokumentu konieczne jest złożenie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku.

 

 

Koszty udostępniania informacji o środowisku

Część informacji o środowisku można uzyskać bezpłatnie, za inne trzeba jednak zapłaci

 • opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
 • Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
 • Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:

1) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;

2) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

 • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie większym niż A4 opłaty są zwiększane wg następujących współczynników różnicujących:
  -   2 – w przypadku kopii w formacie A3;
  -   4 – w przypadku kopii w formacie A2;
  -   8 – w przypadku kopii w formacie A1;
  - 16 – w przypadku kopii w formacie A0.
 • Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.