Natura 2000 w miastach

Również na terenach zurbanizowanych można odnaleźć miejsca, obiekty czy gatunki cenne pod względem przyrodniczym. Często są one chronione różnymi formami ochrony przyrody, w tym również Naturą 2000. W Naturze 2000 szczególnie ważną rolę odgrywa ochrona korytarzy ekologicznych. Szczególnie ważnymi korytarzami ekologicznymi są doliny rzeczne. Obejmują one swym zasięgiem miasta, często nawet te z dużą ilością mieszkańców. Czasem miasta były wyłączane z obszarów Natura 2000 (często na wniosek władz lub mieszkańców). Wiele fragmentów dolin rzecznych jako integralne części korytarzy ekologicznych jest jednak chronionych w ramach programu. Przykładem może być tu obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły obejmujący fragmenty: Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza i Tczewa. W miastach liczne są również obszary utworzone ze względu na ochronę nietoperzy. Są wśród nich obszary obejmujące fortyfikacje (np. Cytadela Grudziądz, Forty w Toruniu), kopalnie, kanały i zwykłe budynki. Przetrwanie zamieszkujących je populacji nietoperzy zależy głównie od sposobu gospodarowania na tych obszarach.

Szczególnie na obszarach miejskich istnieje wiele zagrożeń dla przyrody. Są one głównie związane z zajmowaniem pod budownictwo coraz nowych obszarów, zmianami zieleni miejskiej, termomodernizacją budynków, zabijaniem zwierząt, niszczeniem roślin, nadmiernym ruchem turystycznym. Dlatego na obszarach miejskich bardzo ważne jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Oczywiście konieczne jest również zachowanie szczególnej ostrożności w dziedzinie prowadzonej działalności gospodarczej, tak by nie zaszkodzić przedmiotom ochrony.