Ograniczenia i korzyści dla działalności gospodarczej na terenach Natura 2000

Ograniczenia - w niektórych przypadkach ochrona terenu w ramach programu Natura 2000:

- narzuca ekstensywny typ gospodarki rolnej i hodowlanej oraz ogranicza swobodę działań w zakresie dysponowania nieruchomością;

- zmniejsza lub uniemożliwia działalność gospodarczą, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak i rozbudowy istniejących;

- zwiększa koszty nowych inwestycji, np. w zakresie inwestycji drogowych, energetycznych i przesyłowych przez konieczność wprowadzania różnych ekologicznych zabezpieczeń;

- może okazywać się sprzeczne z zakładanym rozwojem turystyki i rekreacji, np. zderzenie programu rewitalizacji rzek na potrzeby turystyki z wymogami Natury 2000;

- może spowodować konflikty lokalne wynikające z postępowań roszczeniowo-odszkodowawczych.

Korzyści

Tereny o priorytetowym znaczeniu dla wspólnoty charakteryzują się unikalnymi w jej skali walorami. Sprzyja to budowaniu swego rodzaju marki, etykiety oraz prowadzeniu szeroko pojętego ,,zielonego biznesu”. Tereny takie sprzyjają prowadzeniu działalności turystycznej, agroturystycznej, rolniczej, edukacyjnej. Sprzyjają także rozwijaniu i promowaniu rynku produktów regionalnych.

 

 

Na terenach Natura 2000 podejmowane są działania służące wsparciu finansowemu lokalnie działających firm. Zasad przyznawania rekompensat za utracone dochody i koszty wynikające z dostosowania się do wymogów szukać należy w następujących aktach prawnych:

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227

z pozn. zm.)

- Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493 z pozn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010, nr 64, poz. 402)