Rolnictwo na terenach Natura 2000

Obszary Natura 2000 nie są terenami zamkniętymi, na których obowiązują wyłącznie zakazy i ograniczenia. Na gruntach leżących na terenie sieci może być prowadzona normalna, racjonalna gospodarka rolna, nie wpływająca negatywnie na walory przyrodnicze obszaru. Ponieważ w celu zachowania walorów przyrodniczych działalność na takich obszarach jest w pewien sposób ograniczona to dla prywatnych właścicieli gruntów zlokalizowanych w granicach obszarów Natura 2000 przewidziano korzyści finansowe. W ramach programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 rolnicy mogli uzyskać dofinansowania w zakresie poszczególnych działań. Dopłaty przysługują również rolnikom prowadzącym gospodarstwa poza obszarami Natura 2000, ale są one zasadniczo niższe, co dodatkowo podkreśla, jak ważna jest ochrona bioróżnorodności terenów rolniczych. Gospodarującym na terenach Natura 2000 przysługują wyższe o ok. 20% dopłaty w ramach programów rolno-środowiskowych oraz ekwiwalent pieniężny za utracone korzyści, jeśli działania ochronne w ramach obszaru Natura 2000 wymagają np. późniejszego niż zwykle koszenia łąk.

Programy rolnośrodowiskowe mają rozwijać rolnictwo  w zgodzie z wymogami ochrony środowiska obszarów wiejskich. Warunkiem otrzymania dopłat jest prowadzenie działalności rolniczej w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska.