Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

Zgodnie z zasadami partycypacji społecznej zakłada się uczestnictwo ludzi (a więc mieszkańców czy użytkowników danego terenu) w podejmowaniu decyzji i działań mających wpływ na funkcjonowanie społeczności również pod względem środowiska naturalnego.

W skutecznej ochronie przyrody na terenach Natury 2000 niebagatelną rolę pełni postawa społeczności lokalnej. Idealną sytuacją byłoby uzyskanie poparcia i akceptacji większości mieszkańców dla zasad ochrony panujących na danym terenie. Z pewnością służy to wzmocnieniu poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności m.in. za stan środowiska. Konsultacje ze społeczeństwem pełnią również ważną rolę w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Dlatego tak ważne jest poznawanie stanowiska mieszkańców w sprawach związanych z ochroną przyrody, ale także w sprawie poszczególnych inwestycji, które mogą rzutować na warunki życia w danej miejscowości. Może to pomóc również w unikaniu późniejszych protestów i konfliktów pomiędzy inwestorami a mieszkańcami danego terenu.  

Przy wydawaniu wielu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska udział społeczeństwa jest obowiązkowy - procedura oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do Natura 2000.