Regulamin organizacyjny Tiliobusu – mobilnego stoiska ekologicznego 1. Mobilne stoisko ekologiczne zwane „Tiliobusem” funkcjonuje w ramach projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.
 2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Tilia” w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce w latach 2013 – 2014.
 3. W skład mobilnego stoiska ekologicznego wchodzi: samochód dostawczy wyposażony w sprzęt elektroniczno – wizualny (4 komputery, internet, mapy i gry interaktywne), materiały informacyjno – edukacyjne, stanowiska doświadczalne, wystawę, terenową grę planszową.
 4. Tiliobus obsługiwany jest podczas wizytowanych imprez przez 2 osoby – pracowników Stowarzyszenia „Tilia”.
 5. Wyjazdy Tiliobusu realizowane będą od lipca 2013 roku do grudnia 2014 roku.
 6. Tiliobus ma na celu działania informacyjne i promocyjne skierowane do dzieci i młodzieży a także osób dorosłych. Kierunkiem tych działań jest budowanie świadomości ekologicznej, propagowanie postaw odpowiedzialnego wykorzystania potencjału środowiska naturalnego i jego ochrony, zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej i wzmocnienie znajomości zasobów przyrodniczych regionu, w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000.
 7. Wizyta Tiliobusu poprzedzona być musi:- przesłaniem wypełnionej „karty zgłoszenia – Tilobus” znajdującej się na stronie projektu www.nasznatura2000.pl w zakładce „Tiliobus”. Karta sporządzona została w postaci formularza on line. Przesłanie karty nie jest jednoznaczne z przyjazdem Tiliobusu.
 8. Spośród kart napływających do biura Szkoły Leśnej na Barbarce, organizator wybiera zdarzenia (imprezy masowe, pikniki, pokazy itp.) w których udział weźmie Tiliobus.
 9. Na decyzję przyjazdu nie ma wpływu kolejność napływających zgłoszeń. Pod uwagę brane będą: rodzaj i tematyka imprezy a także docelowa grupa odbiorców.
 10. W przypadku pozytywnej decyzji nawiązany zostanie kontakt z koordynatorem zdarzenia w celu ustalenia szczegółów wizyty.
 11. Za przygotowanie terenu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń itp. odpowiedzialny jest podmiot zgłaszający chęć przyjęcia Tiliobusu w osobie koordynatora.
 12. Trasa Tiliobusu wyznaczana będzie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Plan wyjazdów zostanie zamieszczony na stronie projektu www.naszanatura2000.pl.

                                                                                        
                                                                                         Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!